Cestovní pojištění

Co dělat, nastane-li škoda při cestách a pobytu v zahraničí

 • V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařskéhoošetření nebo léčení v nemocnici a náklady s tím spojené převýší částku 3 000 Kč, se spojte telefonicky s centrálou Global Assistance (dále jen „centrála“) na telefonní číslo + 420 266 799 779 (telefonní číslo do České republiky), pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Jestliže si náklady vzniklé s telefonickým spojením, lékařským ošetřením nebo léčením ve zdravotnickém zařízení uhradíte sami, po návratu do České republiky Vám budou Kooperativou proplaceny. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění. Tyto údaje jsou uvedeny na asistenční kartě, kterou obdržíte při sjednání pojištění. V centrále je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného.
 • Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu a případně tiskopis Prohlášeníošetřujícího lékaře
 • Náklady za lékařské ošetření a za léky do výše 3 000 Kč, které sami uhradíte, VámKooperativa po návratu do České republiky proplatí v české měně.

Jak postupovat při návratu ze zahraničí

 • Bez zbytečného odkladu oznamte Kooperativě několika způsoby:
 • zasláním tiskopisu Oznámení pojistné události a dalších dokumentů na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice
 • osobně na pobočce Kooperativy
 • Při uplatňování náhrady léčebných výloh předložte osobně nebo zašlete na výše uvedenou poštovní adresu Kooperativy následující doklady:
 • vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • Prohlášení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici,
 • originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí,
 • asistenční kartu,
 • u individuálně sjednaného pojištění originál pojistné smlouvy,
 • v případě, že jste současně pojištěni u další komerční pojišťovny, potvrzení této komerční pojišťovny o výši poskytnuté úhrady, příp. odebrání originálů dokladů, resp. udělení plné moci Kooperativě k jednání s touto pojišťovnou.
 • Doklady musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením lékaře, že převoz určeným dopravním prostředkem (např. letadlem) byl nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, příp. že byla nutná či úředně nařízená účast doprovázející osoby. K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) zajistěte úřední překlad do češtiny.
 • V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů přímo u Kooperativy a předkládá doklady a lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

  Všeobecné pojistné podmínky